За организацията

Международeн институт за сигурност и сътрудничество е неправителствена организация - сдружение с общественополезна дейност. Неговата структура и функции са в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България.

Целите на Института са:

  • Да съдейства за укрепване на международната и регионалната сигурност;
  • Да допринася за утвърждаване на ефективно регионално сътрудничество в областта на противодействието на трансграничната престъпност и тероризма, управлението на международни кризи и конфликти, енергийната сигурност, опазването на околната среда и миграционните процеси;
  • Да съдейства за развитието на сътрудничеството в областта на международната сигурност на различни равнища и области от обществения живот.

План за действие

 

На  01 март 2019 г. в Будапеща, Унгария, бе проведено годишното общо събрание на МИСС, на което бе приета работна програма на сдружението за следващия отчетен период. На заседанието единодушно бяха гласувани  приоритетните и съпътстващи дейности, както и добавяне на всички допълнително възникнали инициативи и участия в мероприятия, които кореспондират с мотото, под което ще протича дейността на МИСС за 2019/2020 година са:

 

1.     Един от основните акценти в бъдещата дейност на Института са свързани с подготовка на анализи и организиране на дискусионни форуми за процесите, водещи до увеличаване на производство на наркотици и тревожните промени на пазара на незаконни опиоиди.

2.     Друг съществен елемент в дейността на МИСС е продължаващия анализ и наблюдение на Европейската архитектура за сигурност след БРЕКЗИТ, особено в частта проследяване и равносметка на състоянието на Шенгенското пространство след десетата година.....

 

прочети повече прочети повече