За организацията

Международeн институт за сигурност и сътрудничество е неправителствена организация - сдружение с общественополезна дейност. Неговата структура и функции са в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България.

Целите на Института са:

  • Да съдейства за укрепване на международната и регионалната сигурност;
  • Да допринася за утвърждаване на ефективно регионално сътрудничество в областта на противодействието на трансграничната престъпност и тероризма, управлението на международни кризи и конфликти, енергийната сигурност, опазването на околната среда и миграционните процеси;
  • Да съдейства за развитието на сътрудничеството в областта на международната сигурност на различни равнища и области от обществения живот.

План за действие

 

На 16 април 2015 г. в Будапеща, Унгария, бе проведено годишното общо събрание на МИСС, на което бе приета работна програма на сдружението за следващия отчетен период. На заседанието единодушно бе гласувано решението към приоритетните дейности да се добавят всички допълнително възникнали инициативи и участия в мероприятия, които кореспондират с мотото, под което ще протича дейността на МИСС - "Противодействие на тероризма и организираната транснационална престъпност". Акцентите в програмата за 2015/2016 година са:

1.Организиране на съвместни конференции и кръгли маси с международно участие на представители на Европейски съюз и Русия, посветени на темите "Тероризъм и наркотици";

2.Отбелязване чрез подходящи мероприятия на международния ден за борба с наркоманията - 26 юни 2016г.;

3.Отбелязване чрез подходящи мероприятия на международния ден за правата на човека - 10 декември 2015 г...

прочети повече прочети повече