За организацията

Международeн институт за сигурност и сътрудничество е неправителствена организация - сдружение с общественополезна дейност. Неговата структура и функции са в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България.

Целите на Института са:

  • Да съдейства за укрепване на международната и регионалната сигурност;
  • Да допринася за утвърждаване на ефективно регионално сътрудничество в областта на противодействието на трансграничната престъпност и тероризма, управлението на международни кризи и конфликти, енергийната сигурност, опазването на околната среда и миграционните процеси;
  • Да съдейства за развитието на сътрудничеството в областта на международната сигурност на различни равнища и области от обществения живот.

План за действие

 

На 29 септември 2017 г. в София, България, бе проведено годишното общо събрание на МИСС, на което бе приета работна програма на сдружението за следващия отчетен период. На заседанието единодушно бяха гласувани  приоритетните и съпътстващи дейности, както и добавяне на всички допълнително възникнали инициативи и участия в мероприятия, които кореспондират с мотото, под което ще протича дейността на МИСС - "Противодействие на тероризма и организираната транснационална престъпност". Акцентите в програмата за 2017/2018 година са:

1.Организиране на съвместни конференции и кръгли маси с международно участие на представители на Европейски съюз и Русия, посветени на темите "Тероризъм и наркотици";

2.Отбелязване чрез подходящи мероприятия на международния ден за борба с наркоманията - 26 юни 2018г.;

3.Отбелязване чрез подходящи мероприятия на международния ден за правата на човека - 10 декември 2018 г...

прочети повече прочети повече