План за действие 2019/2020

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ за 2019/2020 г.:

 

1.     Един от основните акценти в бъдещата дейност на Института са свързани с подготовка на анализи и организиране на дискусионни форуми за процесите, водещи до увеличаване на производство на наркотици и тревожните промени на пазара на незаконни опиоиди.

2.     Друг съществен елемент в дейността на МИСС е продължаващия анализ и наблюдение на Европейската архитектура за сигурност след БРЕКЗИТ, особено в частта проследяване и равносметка на състоянието на Шенгенското пространство след десетата година от последното му разширяване, състоянието и проблемите на Балканските държави от политическа и геостратегическа гледна точка по време на Европейското председателство на България (2018 г.) и Румъния (2019 г.).

3.     Сериозно внимание се обръща върху темата за възможностите и реализацията на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. В нея са обединени усилията на заинтересованите държави, предоставяйки им средство за изграждането на регион на сигурност, благоденствие и справедливост за сто и петнадесет милиона граждани, живеещи в него.

4.     Като допълнителни решения, присъстващите гласуваха намерението си да представят в международен мащаб и пред българските институции представените на проведената през м. февруари 2019 г. в Будапеща кръгла маса презентации и доклади с акценти върху Европейската сигурност след Брекзит, миграцията, трафика на наркотици и заплахата за Европа от чуждестранни бойци.

5.     Изготвяне на доклади, становища, експертни оценки и мнения относно ключови въпроси свързани със сигурността, динамиката на международните отношения, социални и общественозначими теми.

6.     Организиране на международни конференции и кръгли маси с участие на представители на Европейски съюз и Русия, посветени на въпросите за разпространението на терористичната заплаха, трафикирането на хора и наркотици, „горещи точки“ на международни конфликти и др.

7.     Отбелязване чрез подходящи мероприятия на международни социално значими събития, които кореспондират с основните цели и дейността на сдружението.

 

СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ за 2019/2020 г.:

  •  Сформиране на работни групи, консултативни комитети и привличане на специалисти и експерти по решение на Управителния съвет, които да подпомагат дейността на сдружението с оглед участието на сдружението в конкретни проекти и дейности;

  •  Презентация на института и представяне на аналитични продукти пред местни и международни държавни институции;

  • Иницииране на работни срещи, семинари и кръгли маси с участие на международни и български експерти и членове на МИСС, както и всички останали дейности на института при пълна прозрачност, откритост и диалогичност, съобразно заложените в Устава му задължения.