План за действие 2016/2017

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙНОСТИ за 2016/2017 г.:

1.     Участие и организиране на тематични форуми, свързани с приоритетите в дейността на МИСС.

2.     Изготвяне на доклади, становища, експертни оценки и мнения относно ключови  въпроси свързани със сигурността, динамиката на международните отношения, социални и общественозначими теми.

3.     Активни партньорства с представителите на UNODC и размяна на визити с цел осъществяване на контакт с представители на държавни институции във връзка с подготовка на годишни статистически доклади, посветени на трафика на хора и миграционните процеси.

4.     Организиране на международни конференции и кръгли маси с участие на представители на Европейски съюз и Русия, посветени на въпросите за разпространението на терористичната заплаха, трафикирането на хора и наркотици, „горещи точки" на международни конфликти и др.

5.     Отбелязване чрез подходящи мероприятия на международни социално значими събития, които кореспондират с основните цели и дейността на сдружението.

 

СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ за 2016/2017 г.:

  • Сформиране на работни групи, консултативни комитети и привличане на специалисти и експерти по решение на Управителния съвет, които да подпомагат дейността на сдружението с оглед участието на сдружението в конкретни проекти и дейности;
  • Презентация на института и представяне на аналитични продукти пред местни и международни държавни институции;
  • Иницииране на работни срещи, семинари и кръгли маси с участие на международни и български експерти и членове на МИСС, както и всички останали дейности на института при пълна прозрачност, откритост и диалогичност, съобразно заложените в Устава му задължения.