План за действие

На 16 април 2015 г. в Будапеща, Унгария, бе проведено годишното общо събрание на МИСС, на което бе приета работна програма на сдружението за следващия отчетен период. На заседанието единодушно бе гласувано решението към приоритетните дейности да се добавят всички допълнително възникнали инициативи и участия в мероприятия, които кореспондират с мотото, под което ще протича дейността на МИСС - "Противодействие на тероризма и организираната транснационална престъпност". Акцентите в програмата за 2015/2016 година са:

1.Организиране на съвместни конференции и кръгли маси с международно участие на представители на Европейски съюз и Русия, посветени на темите "Тероризъм и наркотици";

3.Отбелязване чрез подходящи мероприятия на международния ден за борба с наркоманията - 26 юни 2016г.;

4.Отбелязване чрез подходящи мероприятия на международния ден за правата на човека - 10 декември 2015 г.;

5.Организиране на цикъл от лекции и открити дискусии - традиционни съвместни инициативи с Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет и Университета по библиотекознание и информационни технологии.

6.Активни партньорства с представителите на UNODC и размяна на визити с цел осъществяване на контакт с представители на държавни институции във връзка с подготовка на годишни статистически доклади, посветени на трафика на хора и миграционните процеси.

Към този проект бяха добавени и приети и следните предложения:

1. Среща с ръководството на Сдружението на общините в Р България във връзка с проблемите на сигурността, породени от бежанската вълна на сирийските граждани и концентрацията на бежанския поток на територията на страната ни.

2. Иницииране на среща с представителите на България в Европейския парламент за реализиране на съвместни инициативи по основната тема в дейността на МИСС: наркотрафик, организирана престъпност и трафик на хора.

 

СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ за 2015/2016 г.:


1680, София, България
ул. "Пирин" 50
Сграда Скорпио, ет. 8
Телефон: +359 2 892 25 75 
Факс: +359 2 892 25 77
E-mail: office@InISC.eu