За организацията

Международeн институт за сигурност и сътрудничество

Институтът е неправителствена организация - сдружение с общественополезна дейност. Неговата структура и функции са в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България. 

Цели на Института:

 • Да съдейства за укрепване на международната и регионалната сигурност;
 • Да допринася за утвърждаване на ефективно регионално сътрудничество в областта на противодействието на трансграничната престъпност и тероризма, управлението на международни кризи и конфликти, енергийната сигурност, опазването на околната среда и миграционните процеси;
 • Да съдейства за развитието на сътрудничеството в областта на международната сигурност на различни равнища и области от обществения живот. 

Дейности на Института:

 • Предоставяне на експертно съдействие на международни и национални институции и организации при подготовката на политики, стратегии, планове за действие и законопроекти в области, свързани с целите на сдружението;
 • Организиране и провеждане на международни, регионални и национални конференции, кръгли маси, семинари и други обществени прояви;
 • Участие в разработването и изпълнението на международни и национални инициативи и проекти във връзка с целите на сдружението;
 • Публикуване на доклади, анализи, проучвания и други материали, свързани с целите на сдружението;
 • Развиване на сътрудничество и партньорство с международни, чуждестранни и национални институции и организации, работещи в сферата на международната сигурност и регионалното сътрудничество;
 • Организиране на мероприятия, включително публикации в средствата за масова информация, за популяризиране на проблемите на международната сигурност и сътрудничество и тяхната превенция в световен мащаб;
 • Работа с неправителствени организации по въпросите на международната сигурност и сътрудничество;
 • Участие в изготвянето на анализи, проекти и програми по проблемите на международната сигурност и сътрудничество, защита на човешките права и опазване на околната среда;
 • Извършване на други дейности, свързани с целите на сдружението, които не са забранени от закона.

Средства, с които Институтът ще постига своите цели:

 • Обмен на информация, изготвяне на анализи, проекти и програми;
 • Провеждане на самостоятелна и съвместна с международни и местни институти и организации  научно-изследователска дейност;
 • Съвместно издаване на монографии, студии и др.;
 • Провеждане на научни форуми от всякакъв вид, свързани с всички цели на сдружението;
 • Консултиране на  лица и организации по въпросите, свързани със сигурността на личността,  превенция на трансграничната престъпност и защита на човешките права в международен план;
 • Съвместно участие с други лица и организации /местни и международни/ във всички дейности, допринасящи за постигане на целите на сдружението;
 • Разработка и участие в национални и международни проекти и програми отнасящи се до сигурността.

Органи на Института:

Върховен орган на сдружението е Общото събрание /ОС/, негов управителен орган е Управителния съвет.

В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен представител. 

Институтът се управлява и представлява от Управителен съвет /УС/. Той се състои от петима членове - физически или юридически лица, които са членове на сдружението и се избират от Общото събрание за срок от пет години. УС избира Председател, Заместник-председател и Изпълнителен директор от членовете си.

За конкретни дейности и проекти на Института, УС може да създава работни групи, консултативни комитети и да  привлича експерти за подпомагане на дейността на Института.

Институтът е учреден на 15 октомври 2008 г. в гр. София,  Република България.

Негови учредители са:

 • Посланик Робърт С. Гилбърд - САЩ, президент на Washington Global Partners - консултантска фирма, специализирана по управление на кризи и анализ на риска, бивш американски посланик в Боливия и Индонезия;
 • Брайън Майкъл Дженкинс - САЩ, старши съветник на президента на  RAND Corporation по въпросите за политическото насилие и тероризма;
 • Любомир Михайловски - Македония, политик, министър на вътрешните работи на Македония 2004 - 2006 г.;
 • Родолфо Пейков - Италия, бивш служител на ДЕА в Рим, член на AFFNA и NEOA;
 • Абдулкадир Аксу - Турция, депутат в турския парламент, министър на вътрешните работи на Турция 1989 - 1991 г. и 2002-2007 г.;
 • о.з. генерал от полицията д-р Шандор Пинтер - Унгария, министър на вътрешните работи в периода 1998 - 2002 г.;
 • Проф. д-р Румен Марков - България, ректор на Академия на МВР, Председател на Управителния съвет на МИСС;
 • Проф. Светла Тошкова - България, началник кабинет на Вицепрезидента на Република България;
 • Румен Петков - България, депутат в Народното събрание, министър на вътрешните работи 2005 - 2008 г., Председател на Общото събрание на МИСС;
 • Горан Йонов - България, посланик, зам.-министър на вътрешните работи 2007 - 2008 г., секретар на Президента на Република България по външна политика и сигурност;
 • Доц. д-р Камен Пенков - България, зам.-министър на вътрешните работи 2005 - 2008 г.,  Изпълнителен директор на МИСС;
 • о.з. ген. Валентин Петров - България, директор на Национална служба "Борба с организираната престъпност" 2004 - 2005 г., директор на Национална служба "Полиция" 2005 - 2007 г., главен секретар на МВР 2007 - 2008 г.;
 • д.и.н. Димитър Събев - дипломат, дипломиран юрист, консул, управляващ дипломатическата мисия в Йемен;  академик в Академията по сигурността, отбраната и правовия ред на Руската федерация.

По време на Второто Общо събрание единодушно бяха приети за членове:

 • Драгутин Мате - Словения, Заема поста Министър на вътрешните работи на Република Словения в периода 12.2004 - 11.2008г., а в периода 07.2006 - 12.2008г. заема председателско място в Залцбургския форум по управление и координация;
 • Александър Торшин - Руска федерация, заема поста първи заместник Председател на съвета на федерациите. Член е на комисията на съвета на федерациите по регламентиране и организация на парламентарната дейност и на комисията на съвета на федерациите по информационна политика;
 • Центърът за стратегически изследвания в отбраната и сигурността към Катедра "Национална и регионална сигурност" при Университета за национално и световно стопанство /УНСС/- юридическо лице, създадено с решение на Академичния съвет на УНСС, със статут на основно обслужващо звено на УНСС и катедра "Национална и регионална сигурност".

По време на Петото Общо събрание единодушно бе приет за член:

 • Доктор Ели Кармон - старши изследовател в Международния институт за борба с тероризма и старши научен сътрудник в Института за политика и стратегия към Интердисциплинарния център в Херзлия, Израел.