За организацията

Международeн институт за сигурност и сътрудничество

Институтът е неправителствена организация - сдружение с общественополезна дейност. Неговата структура и функции са в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България. 

Цели на Института:

Дейности на Института:

Средства, с които Институтът ще постига своите цели:

Органи на Института:

Върховен орган на сдружението е Общото събрание /ОС/, негов управителен орган е Управителния съвет.

В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен представител. 

Институтът се управлява и представлява от Управителен съвет /УС/. Той се състои от петима членове - физически или юридически лица, които са членове на сдружението и се избират от Общото събрание за срок от пет години. УС избира Председател, Заместник-председател и Изпълнителен директор от членовете си.

За конкретни дейности и проекти на Института, УС може да създава работни групи, консултативни комитети и да  привлича експерти за подпомагане на дейността на Института.

Институтът е учреден на 15 октомври 2008 г. в гр. София,  Република България.

Негови учредители са:

По време на Второто Общо събрание единодушно бяха приети за членове:

По време на Петото Общо събрание единодушно бе приет за член:


1680, София, България
ул. "Пирин" 50
Сграда Скорпио, ет. 8
Телефон: +359 2 892 25 75 
Факс: +359 2 892 25 77
E-mail: office@InISC.eu