Устав

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

"МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО"

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

          Статут

          Чл. 1. (1) Сдружениe "МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО" е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението ще осъществява общественополезна дейност.

(3) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(4) Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

 

II. НАИМЕНОВАНИЕ

 

          Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е "МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО" /МИСС/, като името се изписва и допълнително на английски език по следния начин - "International Institute for Security аnd Cooperation" /IISC/.

(2) Сдружението има официален печат с надпис на български и английски език, както следва: "МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО" и "International Institute for Security аnd Cooperation", гр. София.

 (3) Всяко писмено изявление от името на юридическото лице с нестопанска цел трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер;

 (4) Наименованието на клоновете на сдружението се образуват като към наименованието на сдружението се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона.  Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 

ІІІ. СЕДАЛИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

         Чл. 3 Седалището на сдружението е в гр. София, Република България.

 

IV. СРОК

 

          Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

 

          Чл. 5. (1) "МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО" е сдружение с общественополезна дейност.

 

    (2) Сдружението има следният предмет на дейност:

 

            1. Предоставяне на експертно съдействие на международни и национални институции и организации при подготовката на политики, стратегии, планове за действие и законопроекти в области, свързани с международната и регионалната сигурност, защита на човешките права, опазване на околната среда и други дейности, свързани с целите на сдружението;

         2. Организиране и провеждане на международни, регионални и национални конференции, кръгли маси, семинари и други обществени прояви;

         3. Участие в разработването и изпълнението на международни и национални инициативи и проекти във връзка с целите на сдружението;

         4. Публикуване на доклади, анализи, проучвания и други материали, свързани с целите на сдружението;

         5. Развиване на сътрудничество и партньорство с международни, чуждестранни и национални институции и организации, работещи в сферата на международната сигурност и регионалното сътрудничество;

         6. Организиране на мероприятия, включително публикации в средствата за масова информация, за популяризиране на проблемите на международната сигурност и сътрудничество и тяхната превенция в световен мащаб;

         7. Работа с неправителствени организации по въпросите на международната сигурност и сътрудничество;

         8. Участие в изготвянето на анализи, проекти и програми по проблемите на международната сигурност и сътрудничество, защита на човешките права и опазване на околната среда;

         9. Извършване на други дейности, свързани с целите на сдружението, които не са забранени от закона.

 

VI. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

          Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

          1. Да съдейства за укрепване на международната и регионалната сигурност;

         2. Да допринася за утвърждаване на ефективно регионално сътрудничество в областта на противодействието на трансграничната престъпност и тероризма, управлението на международни кризи и конфликти, енергийната сигурност, опазването на околната среда и миграционните процеси;

         3. Да съдейства за развитието на сътрудничеството в областта на международната сигурност на различни равнища и области от обществения живот.

 

VII. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

          Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

         1. Обмен на информация, изготвяне на анализи, проекти и програми;

         2. Провеждане на самостоятелна и съвместна с международни и местни институти и организации научно -изследователска дейност;

         3. Съвместно издаване на монографии, студии и др.;

         4. Провеждане на научни форуми от всякакъв вид, свързани с всички цели на сдружението;

         5. Консултиране на лица и организации по въпросите, свързани със сигурността на личността, превенция на трансграничната престъпност и защита на човешките права в международен план ;

         6. Съвместно участие с други лица и организации (местни и международни) във всички дейности, допринасящи за постигане на целите на сдружението;

    7.  Разработка и участие в национални и международни проекти и програми отнасящи се до сигурността.

        

VIII. ЧЛЕНСТВО

 

          Членски права и задължения

          Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически  лица.    

(2) Член на сдружението може да бъде всяко лице, което споделя целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и изпълнява неговия устав.

Чл. 9.  Всеки член на сдружението има право:

1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;    

2. да бъде избиран в неговите органи на управление;    

3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;    

4. да бъде информиран за дейността на сдружението.    

 

Чл. 10. Всеки член на сдружението е длъжен:

1. да внася редовно вноските, ако такива са определени от Общото събрание;    

2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели и общественополезната му дейност;    

3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.    

         Чл. 11. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

 

IX. ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

 

          Чл. 12. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет. Кандидат - членовете отправят писмена молба до Председателя на Управителния съвет, който е длъжен при наличието на молба за членство да свика заседание на Управителния съвет най - късно до две седмици от датата на постъпване на молбата. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство от членовете на Управителния съвет.

(2) В молбата си кандидат - членовете са длъжни да декларират съгласието си с правилата на настоящия Устав и с правилата за реда за упражняване на общественополезната дейност на сдружението.

(3) В молбата си всички кандидат - членове са длъжни да посочат точен адрес, електронен адрес и номер на факс, както и да заявят съгласието си с изискванията относно свикването на ОС, регламентирани в чл. 23 от настоящия Устав.

(4) Членовете на сдружението са длъжни при промяна на което и да е от обстоятелствата, посочени в ал. 3 (промяна на адрес, електронен адрес и номер на факс) да уведомят сдружението в 7 (седем) дневен срок от настъпване на промяната.

          Чл. 13. (1) Членството в сдружението се прекратява:

1. с едностранно едномесечно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на сдружението;    

2. със смъртта на физическото лице или поставянето му под пълно запрещение;    

3.  с изключване;    

4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;    

5. при отпадане.    

(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато:

1. член на сдружението не е направил вноска в съответния срок, ако такава е определена от Общото събрание;

2. не е заплатил две последователни  дължими  вноски, ако за тях е било взето решение на ОС;

3. системно не участва в дейността на сдружението.

Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството. Преди издаване на решението за отпадане Управителният съвет е длъжен да покани надлежно и да  изслуша съответния член.  

(5) При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

 

Х. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА НА СДРУЖЕНИЕТО

 

      Чл. 14. (1) Имуществото на сдружението се състои от: правото на собственост и други вещни права, дарения; приходи от имуществото на сдружението, приходи от реализацията на дейности на сдружението в съответствие с целите на сдружението; вземания и други права, регламентирани от закона и устава.

         (2) Имуществото на сдружението може да се разходва само за постигане на определените цели, съгласно настоящият Устав и законовите разпоредби.

         (3) За безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание на сдружението с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата, изброени в чл.41 ал.3 от ЗЮЛНЦ.

      Чл. 15. (1) Общото събрание на сдружението може да приема решения и да определя дължимост на членски и/или на имуществени вноски за членовете на сдружението. В решението си Общото събрание определя целта,  размера, сроковете и начина на събиране на вноските.  Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на сдружението на обявеното Общо събрание.

(2) Сдружението може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

 

XI. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

          Чл. 16. (1) Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет и с оглед на постигане на целите на сдружението:

         1. Изнасяне на тематични лекции във всички сфери, свързани с предмета на дейност на сдружението и с неговата общественополезна дейност;

         2. Организиране и провеждане на семинари, свързани с основната дейност на сдружението;

         3. Издаване на статии, студии, сборници, книги и др. печатни произведения на членовете му или изявени автори в кръга на дейност на сдружението;

         4. управление на собствено и друго недвижимо и движимо имущество;    

         5. научни проучвания и анализи за други организации.

            (2) Приходът от допълнителната стопанска дейност на сдружението се използва и разходва за постигане на определените в настоящия устав цели.

         (3) Извършването на допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

(4) Изпълнението и контролът върху стопанската дейност на сдружението се предоставят на Управителния съвет.

         (5) Годишният финансов отчет на сдружението подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството съобразно изискванията на чл. 39 ал.3 от ЗЮЛНЦ.

         (6) Сдружението не разпределя печалба.

 

XII. УПРАВЛЕНИЕ

 

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

          Чл. 17. Върховен орган на сдружението е Общото събрание (ОС), негов управителен орган е Управителният съвет.

Чл. 18. (1) Общото събрание избира председател за срок от пет години, със следните функции:

1. Ръководи заседанията на Общото събрание;

2. Следи за изпълнение на решенията на Общото събрание;

3. Участва във всички официални инициативи на СДРУЖЕНИЕТО;

4. Координира решаването на постъпилите запитвания, жалби и други от членове на СДРУЖЕНИЕТО и граждани.

(2) Председателят на ОС може да бъде преизбиран без ограничение.

 

Състав на Общото събрание

          Чл. 19. В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен представител. 

 

          Представителство

          Чл. 20. (1) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

(2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

(3) Пълномощните се издават изрично за участие в конкретно Общо събрание на сдружението.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

 

          Компетентност на Общото събрание

          Чл. 21. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на сдружението;    

2.  взема решение за преобразуване  и прекратяване на  сдружението;    

3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнагражденията им;    

4. одобрява годишния финансов отчет;         

5. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет в случаите на  отказ за приемане на член, решения за прекратяване на членство и други жалби, предвидени по закон;    

6. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението

7. взема решения относно дължимостта, размера и начина на внасяне на членски и/или имуществени вноски;    

8. приема отчета за дейността на Управителния съвет;    

9. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;    

10. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;

11. взема решение за безвъзмездно разходване на имуществото на сдружението при спазване на законовите разпоредби в ЗЮЛНЦ и настоящия устав.

 

          Провеждане на Общо събрание

          Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание. Първото общо събрание се провежда най-късно три месеца след учредяване на сдружението.

 

         Свикване на Общото събрание

          Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по писмено искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

         (2) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да е писмена и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква, като членовете на сдружението трябва да бъдат уведомени най - малко 14  дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

         (3) Поканата за свикване на Общо събрание се обнародва в "Държавен вестник" най-малко 14 (четиринадесет) дни  преди насрочения ден.

         (4) Членовете на сдружението -  чуждестранни физически и юридически лица, се уведомяват допълнително за свикването на Общо събрание чрез отправяне на покана на посочените от тях  електронен адрес и факс. Поканата трябва да бъде отправена най - малко 14 дни преди насроченото Общо събрание.

 

          Списък на присъстващите

          Чл. 24. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

 

Кворум

          Чл. 25. Общото събрание е законно ако присъстват повече от половината от всички членове - лично или чрез пълномощници. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по - късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

 

          Право на глас

          Чл. 26. Всеки член на сдружението  има право на един глас.

 

          Конфликт на интереси

          Чл. 27. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;    

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.    

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

 

Мнозинство

         Чл. 28. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство (50 % плюс един гласа) от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 21, т. 1 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите;

(3) Решенията на ОС по чл. 21, т. 2 и т. 11 се вземат с мнозинство от всички членове.

 

Решения

          Чл. 29. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били описани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

 

Протокол

          Чл. 30. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подписва от ръководещият заседанието на ОС и от секретаря на събранието, като последният има задължението да изготви протокола. Ръководещият заседанието на ОС и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

            (2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Управителен съвет

          Чл. 31. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(3) Управителният съвет се състои от 5 (петима) членове - физически или юридически лица, които са членове на сдружението.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Чл. 32. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

1. притежават подходяща професионална квалификация и опит

2. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. за юридическите лица - да не са в ликвидация и  несъстоятелност.

 

Права и задължения на Управителния съвет

          Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията.

         (2) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Изпълнителен директор, Председател и Заместник-председател от членовете си.

         (3) Управителният съвет:

1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС;

3. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението;

4. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

5. Определя адреса на сдружението;

6. Приема вътрешни правила за работата си;

7. Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала на изпълнителната администрация, правилата за работната заплата и други вътрешни правила.

8. Разпорежда се с имуществото на сдружението, вкл. взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем

9. Взема решения относно имуществените въпроси, които не са от изричната компетентност на ОС по закон и настоящия Устав;

10. Изпълнява задълженията си, предвидени в чл. 16 ал. 2 от настоящия Устав като осъществява контрол върху стопанската дейност на сдружението;

11. Извършва ликвидацията и определя ликвидатор/и в случаите на пракратяване на сдружението по решение на ОС на сдружението;

 12. За конкретни дейности и проекти на Института, УС може да създава работни групи, консултативни комитети и да  привлича експерти за подпомагане на дейността на Института;

 13. Взема решения по всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание съгласно изискванията на ЗЮЛНЦ и съгласно настоящия устав.

 

Свикване, кворум и мнозинство

Чл. 34. (1)  Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на УС по реда, предвиден в ЗЮЛНЦ.

(2) Членовете на сдружението - чуждестранни физически и юридически лица, се уведомяват за свикването на заседание на УС на посочените от тях  електронен адрес и/или факс най - малко 5 (пет) работни дни преди заседанието.

          Местни физически и юридически лица - членове на УС се уведомяват за свикване на заседания на УС на посочения от тях електронен адрес и/или факс най - малко 3(три) работни дни преди заседанието.

         (3) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите на законовоизискуемо квалифицирано мнозинство, както и  в:

- случаите предвидени в чл. 33, ал. 3, т.т. 5, 8  и т.11 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.  

- случаите по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ  - с мнозинство от всички членове;

 (5) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

         (6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Отговорност на членовете на Управителния съвет

          Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението.

(2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, по предвидения в закона и в настоящия Устав ред на Общите събрания на сдружението.

 

XIII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

 

          Чл. 36. Сдружението се управлява и представлява от Управителния съвет и съобразно определената от него представителна власт на членовете му. По решение на УС сдружението може да се управлява и представлява еднолично от изпълнителния директор, избран от УС или от двама или повече от неговите членове заедно или поотделно.

 

         Чл. 37 Председателят на УС:

1. изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет и организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;    

2. осъществява оперативното ръководство на УС;

3. извършва други дейности, възложени му по решение на УС.

 

Задължение за водене на книги

         Чл. 38. (1) Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи.

         (2) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. финансовия резултат.

         Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност се представят на хартиен или електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър при Министерство на правосъдието.

 

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

          Основания за прекратяване

          Чл. 39.  Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

 

XV. ЛИКВИДАЦИЯ

          Чл. 40. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва при спазване на  изискванията и правилата, залегнали в чл.43 и чл.44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или определено от него лице, като ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на сдружението при спазване на изискванията на чл. 43 от ЗЮЛНЦ.

(3) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на следните правила: Управителният съвет взема единодушно решение за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество при спазване на законодателството в сила към момента на ликвидацията и съобразно целите на сдружението, начина на постъпване и внасяне на имуществото, вида на имуществото.

  (4) Лицата, придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размера на придобитото.

 

XVI.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

          Чл. 41. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 42. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

         Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел "МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО", състояло се на 18.10.2013 г. в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

 

 


1680, София, България
ул. "Пирин" 50
Сграда Скорпио, ет. 8
Телефон: +359 2 892 25 75 
Факс: +359 2 892 25 77
E-mail: office@InISC.eu