Новини и събития

Годишно Общо събрание на членовете на Международен институт за сигурност и сътрудничество, 15 септември 2012 г., София

Годишното общо събрание на МИСС за работната 2011/2012 г. традиционно бе открито от г-н Горан Йонов - член на Управителния съвет на организацията. Той поздрави участниците, като отбеляза поименно присъстващите: Родолфо Пейков - член на Консултативния съвет; Драгутин Мате - член на Общото събрание; проф. д-р Светла Тошкова - член на Управителния съвет; Румен Петков - председател на Общото събрание; доц. д-р Камен Пенков - изпълнителен директор; проф. д-р Румен Марков - председател на УС; Горан Йонов - член на Управителния съвет; Валентин Петров - член на Консултативния съвет; д-р Димитър Събев - член на Общото събрание; проф. Димитър Димитров - представляващ Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) на УНСС - юридически член на общото събрание на МИСС; д-р Ели Кармон новоприет член на Общото събрание на МИСС. В кореспонденцията си към секретариата на МИСС по повод организацията на събитието, отсъстващите членове на Института изразиха своята съпричастност към работата на сдружението и пожелания за ползотворна среща.

Г-н Румен Петков приветства присъстващите в качеството си на председател на форума. Той поясни, че провеждането му е въз основа на взето решение на Управителния съвет на сдружението с протокол от 12 юни 2012 г., в съответствие с изискванията за българското законодателство за провеждане на Общи събрания на регистрирани в България юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите единодушно подкрепиха предложения дневен ред, по който г-н Петков направи кратък анализ на дейността на института през изтеклия отчетен период. Акцент в изказването му бе отразяващата се икономическа криза върху стандарта на живот и работата във всички сфери, включително и в тази, на неправителствения сектор. Този проблем е дал отражение и в дейността на МИСС през 2011/2012 г., което е видно от финансовите отчети. Независимо от апела по време на предходното Общо събрание, организацията все още е в процес на търсене на източници за финансиране и това се отразява върху обема и качеството в работата на организацията. Намеренията за предстоящата година са съсредоточени върху инициирането на повече събития в национален и международен мащаб, като всеки един член трябва активно да работи в тази насока. 

Численият състав на МЕЖДУНАРОДНИЯ ИНСТИТУТ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО е увеличен спрямо миналогодишния такъв, като общия брой на членовете на Общото събрание е 17 (седемнадесет), от които: 16 (шестнадесет) физически и 1 (едно) юридическо лице към датата на провеждане на събранието.

На вниманието на присъстващите, в българска и английска версия, бе предложен доклад на управителния съвет (вижте тук) за дейността на сдружението през изтеклия работен период от проф. Светла Тошкова - член на Управителния съвет на МИСС. Отчетът бе единодушно приет от присъстващите с решение по точка първа от дневния ред.

По точка втора от дневния ред адв. Виолета Граматикова представи годишния счетоводен отчет и баланс на сдружението за 2011г. и поясни основанието за освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на сдружението за отчетния период, като задължителна част на всяко отчетно общо събрание. Предложената информация бе гласувана с положителен вот от присъстващите.

Г-н Петков представи проект с приоритетни дейности на сдружението през следващата работна година, съгласно точка трета от дневния ред (виж тук). След прочита на проекта за Програма на МИСС през следващата работна година, г-н Петков направи пояснение, че е изключително важно да се разшири периметъра и сферите на работа на организацията. Освен акцентите върху световните проблеми "Тероризъм и наркотици", експертния потенциал на института трябва да насочи вниманието си към публичния сектор - работата с младото поколение и медиите. Положителен в тази насока е опитът с откритите дискусии и лекции на г-р Родолфо Пейков пред академичната общност на УНСС, УнИБИТ и НБУ. Като особен успех може да се отбележи поканата от офиса на ООН във Виена за участието на МИСС в Шестата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност като наблюдател. Предстоящи са кръгли маси по инициатива на МИСС в Москва и Брюксел. В този ред на мисли бяха поканени всички членове на Института да се присъединят към усилието организацията да заработи с по-сериозен ритъм, а това да доведе и до положителни финансови резултати.

В последвалите коментари пръв взе отношение проф. Димитров, които сподели с присъстващите информация за предстоящи форуми, организирани от катедра "Национална и регионална сигурност" към УНСС , в които Институтът е поканен да вземе участие: кръгли маси и конференции на тема „Трафикът на хора - предизвикателство пред обществото"; "Аспекти на тероризма"; "Основи на политическата сигурност". Събитията са планирани до края на тази календарна година.

В своето изявление д-р Ели Кармон от Израел благодари за поканата и приемането му за член в МИСС. Той изрази своето съжаление, че пребиваването му в България следва трагичните събития от атентата в Бургас, но уточни, че задълбочената ни комуникацията изпреварва тази дата. Г-н Кармон сподели няколко свои идеи за работата на МИСС: участие във финансовата програма FP №7 в условията на членството на МИСС в консорциум; работа с доброволци - студенти и други.

Г-н Драгутин Мате сподели за своята инициатива и постигната договореност за организирано посещение в България, среща с представители на парламента, НПО и институции, работещи по темата за трафика на хора от страна на Организация на бивши парламентаристи във Великобритания. Г-н Мате изрази готовност да съдейства на МИСС за по-трайни взаимоотношения с тази организация, която би могла да бъде от полза за включването ни в следващи проекти. Като втора важна мисия г-н Мате посочи предстоящото си посещение в Москва в качеството си на представител по линия на НАТО, което е първо по рода си от десет години насам. На срещата с г-н Торшин ще бъде обсъдена възможността за организиране на нова кръгла маса в Русия, посветена на проблемите на тероризма.

С тези допълнения проектът на програма за дейността на МИСС през 2012/2013, бе подложен и единодушно приет, като бе внесено уточнение, че програмата подлежи на непрекъсната актуализация, поради динамиката на събитията.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на "МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО" бе закрито с пожелание за успешна работна година.