Новини и събития

Диплома за присъдена академична длъжност "професор" на изпълнителния директор на МИСС г-н Камен Пенков

На 04 юли 2013 г.с решение на Академичния съвет на Колежа по икономика и администрация - гр. Пловдив бе присъдена академичната длъжност "професор" на изпълнителния директор на МИСС доц. д-р Камен Пенков.

Професурата е по направление 9.1 "Национална сигурност", научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство", шифър 05.02.24 и е въз основа на проведена процедура от Научното жури на КИА по обявен конкурс за професор в ДВ бр. 16/19.02.2013 г. Темата на монографичното изследване на проф. Пенков е посветена на "ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ОПЕРАТИВНО-ИЗДИРВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ".