Новини и събития

Годишно общо събрание на МИСС, София, УНСС, 18 октомври 2013

Годишното общо събрание бе открито от г-н Горан Йонов, който обяви заседанието за отчетно - изборно, съгласно чл. 31 от Устава на организацията. Позовавайки се на чл. 25 от Устава и на основание обнародваното съобщение  в Държавен вестник  брой 81 от дата 17.09.2013 г. събранието бе проведено по предложения дневен ред, който бе гласуван единодушно. За председател на събранието съобразно изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и гражданското законодателство на Република България бе избран г-н Румен Петков, а за протоколист - г-жа Албена Вълчева. Представени бяха останалите гости и участници в събитието, сред които: Негово преосвещенство Тивериополски епископ Тихон, доц. д-р Борис Борисов - съветник на ректора на УниБИТ, г-жа Виолета Граматикова - адвокат, г-жа Анета Янева - експерт - счетоводител, дин д-р Николай Николов ръководител департамент "Обществени и хуманитарни науки и чужди езици" във ВТУ, София, г-н Михаил Михов - експерт по сигурността.

В своето встъпително слово г- н  Петков направи кратък анализ на дейността на МИСС за изтеклите пет години, очерта приоритетните задачи на организацията като НГО; апелира към по-голяма инициативност на членовете; предложи на вниманието им  някои проблеми, които изискват своевременни решения за тяхното преодоляване, като напр. финансова стабилност, по-активно участие и планиране на собствени изяви на института и др. Председателят на ОС подчерта, че организацията е отворена за нови членове - експерти в областта на националната и международна сигурност и благодари на всички организации и институции, които подпомагат дейността на МИСС, измежду които са УНСС, УниБИТ, НБУ, държавни и други структури. Численият състав на Общото събрание на института наброява 17 (седемнадесет) членове.

След обръщението си г-н Петков предложи преминаване към същинския дневен ред на събранието. По т.1 проф. Светла Тошкова представи доклада на управителния съвет за дейността на сдружението през изтеклия работен период 2012 - 2013 година. Документът бе приет единодушно от присъстващите на заседанието. Бе взето решение докладът да бъде представен на вниманието на Главния прокурор на Р България, в МВР, в Министерство на правосъдието и в ДАНС.

По т. 2 от дневния ред отношение взе г-жа Янева - експерт в счетоводна компания "Каменов и партньори" ООД, която представи годишният счетоводен отчет и баланс на сдружението за 2012 г. Последва кратък обзор на финансовото състояние на дружеството за периода от неговото създаване към момента, препоръки за стабилизиране на финансовата политика на дружеството.

Отношение по финансовите проблеми взеха г-жа Тошкова с предложение за активно участие в проекти (напр. към УНСС) и г-н Йонов, който предложи като първа стъпка двойно увеличение на годишния членски внос. Предложенията, както и представения счетоводния отчет и баланс за 2012 г., бяха гласувани и приети единодушно от присъстващите членове на сдружението.

По т. 3 от дневния ред изложение направи адвокат Граматикова, която поясни основанието за освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет на сдружението за дейността им през 2012 г. съгласно ЗЮЛНЦ. Присъстващите единодушно гласуваха решението си, с което смятат, че членовете на УС са изпълнили задълженията си и са упражнили правата си изцяло правомерно съобразно Закона и Устава на сдружението, както и че с действията си не са увредили сдружението.

В т. 4 от дневния ред адв. Граматикова поясни, че съгласно чл. 31 от Устава на МИСС настоящото събрание следва да избере нов управителен съвет, поради изтичане на мандата на предходния. За членове на УС с петгодишен мандат бяха предложени кандидатурите на: г-н Горан Йонов, проф. Камен Пенков, проф. Светла Тошкова, адв. Любомир Михайловски и г-н Валентин Петров. От номинираните за председател на УС бе предложен г-н Горан Йонов, за заместник - председател - г-жа Светла Тошкова, а за изпълнителен директор, представляващ сдружението съгласно чл. 36 от Устава - г-н Камен Пенков. Предложенията бяха одобрени с пълно мнозинство от присъстващите членове на МИСС.

В т.5 от дневния ред на събранието бяха представени няколко позиции. На първо място бе разгледано предложението на Родолфо Пейков за промяна на чл. 17 от Устава, който гласи: "При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 гласа от всички членове на сдружението". Лично той поясни, че предлага пълната отмяна на текста на този член. Предложението бе гласувано единодушно.

На второ място адв. Граматикова разясни постъпилото предложение за допълване на Устава на МИСС с нов член - "Председател на ОС", чийто мандат да бъде пет години, със следните функции:

1. Ръководи заседанията на Общото събрание;

2. Следи за изпълнение на решенията на Общото събрание;

3. Участва във всички официални инициативи на СДРУЖЕНИЕТО;

4. Координира решаването на постъпилите запитвания, жалби и други от членове  на СДРУЖЕНИЕТО и граждани.

За постоянен председател на ОС бе издигната кандидатурата на г-н Румен Петков. Предложенията бяха подкрепени с абсолютно мнозинство.

В третата позиция на т.5 от дневния ред бе обсъдено предложение за създаване на административно звено, на пряко подчинение на Изпълнителния директор на МИСС. Предложението е свързано с конкретизиране на Устава в частта му Права и задължения на УС, чл. 33, ал.3 т. 12 със следния текст : "За конкретни дейности и проекти на Института, УС може да създава работни групи, консултативни комитети и да  привлича експерти за подпомагане на дейността на Института". Бяха издигнати кандидатурите на: доц. дин Николай Николов - експерт по национална сигурност, вътрешно и европейско законодателство, със статут Научен секретар; г-н Михаил Михов - експерт международни връзки и координация и г-жа Албена Вълчева - изпълнителен секретар на сдружението. След разискванията, присъстващите взеха единодушно решение за създаване на нова точка 12 към чл. 33, ал. 3 от Устава на МИСС със следното съдържание: "За конкретни дейности и проекти на Института, УС може да създава работни групи, консултативни комитети и да  привлича експерти за подпомагане на дейността на Института". Във връзка с тези правомощия се създава административно звено на пряко подчинение на ИД в състав: Изпълнителен секретар, Научен секретар, Експерт международни връзки и координация.

Г-н Петков направи разяснения върху предложението, включено в четвъртата позиция на т.5 от дневния ред на заседанието, с което консултативния съвет към МИСС придобива постоянен статут, с петгодишен мандат и със следните функции:

1. Анализира и дава оценки за дейността на МИСС;

2. Анализира актуалното състояние в сектора "Сигурност" и прави мотивирани предложения за участието на МИСС в изяви, свързани с този сектор;

3. Инициира научни изследвания, изготвянето на експертни оценки и публикации по актуални въпроси в сферата на сигурността;

4.  Участва в разработването на дългосрочна програма за развитие на МИСС;

5. Инициира и участва в публични обсъждания по въпросите на сигурността и сътрудничеството на международно и регионално ниво;

В състава на консултативния съвет бяха предложени кандидатурите на: Робърт Гилбърт - председател; Браян Дженкинс; Родолфо Пейков; Шандор Пинтер; Валентин Петров.

Внесеното предложение, както и предложения състав на консултативния съвет бе гласуван и одобрен единодушно.

По т. 6 от дневния ред, г-н Петков представи  проект на работна програма за дейността на сдружението през следващата 2013/2014 г. работна година

1. Посещение на ръководния състав на МИСС в Република Либия по покана на висшия мениджмънт на държавата с цел предоставяне на компетентен експертен анализ за изготвяне на стратегии и организация на структурите за сигурност;

2. Организиране на съвместни конференции и кръгли маси с международно участие на представители на Европейски съюз и Русия, посветени на темите "Тероризъм и наркотици";

3. Отбелязване чрез подходящи мероприятия на международния ден за борба с наркоманията - 26 юни 2014г.;

4. Отбелязване чрез подходящи мероприятия на международния ден за правата на човека - 10 декември 2013 г.;

5. Организиране на цикъл от лекции и открити дискусии - традиционни съвместни инициативи с Университета за национално и световно стопанство, Нов български университет и Университета по библиотекознание и информационни технологии.

6. Активни партньорства с представителите на UNODC и размяна на визити с цел осъществяване на контакт с представители на държавни институции във връзка с подготовка на годишни статистически доклади, посветени на трафика на хора и миграционните процеси.

Като съпътстващи за работния период 2013/2014 г. бяха посочени следните дейности:

  • Сформиране на работни групи, консултативни комитети и привличане на специалисти и експерти по решение на Управителния съвет, които да подпомагат дейността на сдружението с оглед участието на сдружението в конкретни проекти и дейности;
  • Презентация на института чрез представяне на аналитични продукти пред местни и международни държавни институции;
  • Иницииране на работни срещи, семинари и кръгли маси с участие на международни и български експерти и учредители на МИСС, както и всички останали дейности на института, съобразно заложените в Устава му задължения.

Към този проект г-н Петков добави и следните предложения:

1. Среща с ръководството на Сдружението на общините в Р България във връзка с проблемите на сигурността, породени от бежанската вълна на сирийските граждани и концентрацията на бежанския поток на територията на страната ни. Като инициатори на срещата да бъдат ангажирани Румен Петков, Камен Пенков и Валентин Петров.

2. Иницииране на среща между Румен Петков, Камен Пенков и представителите на България в Европейския парламент - Ивайло Калфин и Слави Бинев за реализиране на съвместни инициативи по основната тема в дейността на МИСС: наркотрафик, организирана престъпност и трафик на хора.

3. Среща с вицепремиера на Р България и министър на правосъдието г-жа Зинаида Златанова, с цел търсене на съдействие и подновяване на съвместни проекти в областта на борбата с наркотиците и други инициативи.

В тази връзка г-н Йонов добави, че счита за положителна в практическа насока възможността за среща с ръководителя на представителството на Европейската комисия в Р България - г-н Огнян Златев.

Присъстващите на заседанието членове на сдружението единодушно взеха решение по точка шеста от дневния ред за приемане на работната програма на сдружението за 2013/2014 г. и включване на направените допълнения към нея.

Към последната т. 7 от дневния ред бе насочено и предложението на г-н Родолфо Пейков за изготвяне на презентация на МИСС, която да включва инициативи и дейности на организацията за изтеклия петгодишен период, която да бъде представена за участие и кандидатстване по проекти и програми на Европейския съюз. Тази инициатива би подпомогнала финансовия стабилитет на дружеството.

В заключение г-н Петков благодари за участието на присъстващите в отчетно - изборното общо събрание на сдружение "МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО" и пожела успех на избраните органи за управление, както и на всички инициативи, които бяха планирани в бъдеща дейност на организацията. Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.