Новини и събития

Кръгла маса “Предотвратяване и борба с трафика на хора”, 21 октомври 2014, УНСС, София

На 21.10.2014г. в УНСС - малка конферентна зала се проведе кръгла маса,  организирана от катедра "Национална и регионална сигурност" и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС). Темата на форума е посветена на Европейския ден за борба с трафика на хора. Проф. Димитър Димитров - ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност", направи встъпително изявление и откри дискусията, представяйки участниците. В залата присъстваха г-жа Антоанета Василева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерски съвет, проф. д-р Стефан Христов директор ЦСИОС, проф. д-р Камен Пенков - изпълнителен директор на Международния институт за сигурност и сътрудничество, докторант Дарина Желязкова от катедра „Национална и регионална сигурност", преподаватели и студенти от УНСС.

В своята презентация г-жа Василева подчерта значимостта на събитието, европейската оценка за добрата политика на България в областта на превенцията на трафика на хора. Направен бе общ преглед на условията и предпоставките за трафик, подчертано бе транспонирането на Директива 2011/36/ЕС - Част 1, която напълно е приложена в българското законодателство, с включени раздели за донорство и трафик на деца. Направена бе характеристика на дейността на НКТХ към МС и местните й структури - 9 областни центъра, изградени са 2 държавни приюта в Бургас и Варна. Бяха посочени статистически данни и предложен сравнителен анализ за 2012/13 год. за съдебни процедури по отношение на трафика на хора - установена е тенденция за намаляване. Презентацията на г-жа Василева и снимки от събитието може да бъдат намерени  на http://www.e-dnrs.org/?p=8927

Думата бе дадена на проф. Пенков, който благодари за възможността да вземе участие в този форум, както и за ползотворното сътрудничество през годините между МИСС, НКБТХ и УНСС. Споделени бяха впечатленията и опита от конференции с международно участие, посветени на тази тема.

Презентация на тема „Социално - икономически аспекти на трафика на хора" бе представена от проф. Стефан Христов. В рамките на три години са събирани и обработени данни и информация от 69 членен екип от УНСС; поставени са за научна разработка и проучване над 10 задачи, а темата е превърната в кауза за обучение на бъдещите студенти.

Докторант Дарина Желязкова представи своята разработка - тригодишно изследване на проблема - характеристика на явлението, основни понятия, предпоставки, преглед на националното законодателство, криминализиране на деянието, организации и изследователи в България и чужбина, работещи по темата - преглед на статистиката на изследванията след конвенцията в Палермо, влияние на трафика върху националната сигурност - икономически аспект на приходите от тази дейност, които са трудно проследими и контролируеми.