Новини и събития

Кръгла маса под надслов „Бежанската вълна и миграционния процес в Европа", 16 април 2015, Будапеща, Унгария

На 16 април 2015 г. (четвъртък), конферентна зала "Марбъл" в Министерството на вътрешните работи на Унгария, се проведе кръгла маса, организирана от МИСС, под надслов „Бежанската вълна и миграционния процес в Европа". Събитието бе организирано с любезната покана и с изключителното съдействие на министъра на вътрешните работи на Унгария г-н Шандор Пинтер. Във форума взеха участие г-н Родолфо Пейков - Италия, експерт в борбата с наркотичните вещества, бивш служител на ДЕА; д-р Ели Кармон - Израел, старши научен сътрудник в Института за политика и стратегия към Интердисциплинарния център в Херзлия, Израел; Г-н Драгутин Мате - бивш министър на вътрешните работи на Словения, член на Общото събрание на МИСС; Г-н Горан Йонов - дипломат, съветник по сигурността на президента и бивш зам. министър на вътрешните работи на България; г-н Румен Петков - бивш министър на вътрешните работи на България, дългогодишен депутат в Народното събрание на България, председател на Общото събрание на МИСС. От страна на унгарските колеги участие взеха д-р Шандор Пинтер - министър на вътрешните работи на Унгария, член на Общото събрание на МИСС; Д-р Зузана Вейг, генерален директор на Службата за миграция и национална принадлежност; Д-р Шолт Халмоши, заместник главен комисар на полицията в Унгария.; г-н Пърт - директор на департамента за борба с тероризма.

Дискусионният форум бе открит с изключително атрактивната презентация на тема  „Миграционни процеси към Европа и възможните пътища за трафикиране на хора", представена от г-н Пейков. Особено внимание бе обърнато на влиянието и работата на Фронтекс в Средиземноморските зони, които са интересни и най-натоварени с мигрантски потоци. Констатирано бе драстично нарастване на незаконно преминаващите границите на ЕС и Шенгенското пространство. Презентацията провокира дискусия между участниците, които изложиха свои тези и предложение за разрешаване на проблема. 

Общо бе мнението за преразглеждане и целесъобразността на инвестициите по външните граници, както и въпросът за правния статут и третирането на бежанците след тяхното преминаване на територията на ЕС. Подчертан бе успешния унгарски подход, като впечатление прави почти 100 % обработка на информацията и данните за мигрантите, подали молби за статут на бежанци или пребиваващи на територията на Унгария.

Впечатляваща бе информацията изложена в презентацията на -р Ели Кармон, посветена на  Терористичната заплаха за Европа и радикализацията на мюсюлманските общности. „Тайната на тези общества е, че в тях са внедрени интелигентни хора, добре обучени, с ясна цел, ръководени от 2-3 стратегически водачи", подчерта г-н Кармон. Той направи преглед на по-известните радикални мюсюлмански организации, както и тяхното практическа дейност, чрез конкретни примери за терористични атентати в различни части  по света. 

В следващия статистически анализ г-н Драго Мате предложи на аудиторията конкретни данни правейки паралел с предходни години: стряскащата статистика за поне 2 пъти увеличение на притока на бежанци към Европа, невъзможността за адекватно и бързо справяне с проблема, липсата на конкретно правно-нормативно уреждане на техния престои и свободното движение е предпоставка за различни криминални престъпления, за засилена тенденция на трафик на хора като печеливш бизнес, с произтичащите от това усложнения за всяка една държава. Като пример могат да се посочат следните цифри: 140 хил. са мигрантите през 2012, а през 2014 - 270 хиляди; 80 % от тях вече са подали молба за статут на бежанец; което е  47% повече от предходната година. Адекватно би било обединяването на усилията на всички засегнати държави, най-вече чрез създаване на подробен информационен масив  с данни, които биха могли да улеснят действията и работата на службите за сигурност и всички заинтересовани държавни институции. С анализа можете да се запознаете тук.

В дискусията се включиха и генерал Золт Халмоши, зам. главен секретар на Полицията в Унгария и д-р Зузана Вейг, генерален директор направление „Миграция и национална принадлежност", които обобщиха актуални статистически данни за работата на унгарските служби и приноса им за преодоляване на бежанския проблем  от гледна точка на транзитната държава.

В заключение бе дадена пресконференция, на която бяха направени основни изводи от кръглата маса:

  1. Независимо от увеличаване на инвестициите и финансовите средства за преодоляване на бежанската вълна, крайният резултат е изключително негативен и далеч от очакваните резултати;
  2. Наблюдава се пряка връзка между създаването на Ислямска държава и увеличаването на бежанските потоци;
  3. Необходимо е категорично становище за приемане на обща правна рамка по отношение на бежанците, със сериозна възможност за проверка, с цел осигуряване на превенция и елеминиране попадането на възможни радикални или терористични единици между тях;
  4. Трябва да се предприемат спешни мерки за оценка на различната възможност за ограничаване на движението на бежанските потоци в Шенгенското пространство и страните от Европейския съюз;
  5. Създаване в перспектива на обща база данни от всички засегнати от бежанската вълна държави, с цел индентифицирането на тяхна територия на бойци от различни радикалени ислямистки групировки и контрол върху тях;
  6. Търсене на решения за настаняване или интегриране на мигрантите извън територията на ЕС, насочване на вниманието към решаване на проблемите в страната на произход;
  7. Създаване на предпоставки за по-добри условия на живот в съответните държави, работни места, индустриализация, което да способства прекратяването на тенденцията за непрекъснато нарастване на бежанския поток;
  8. Подготовка и изработване на обща стратегия да управление на миграционния натиск, което ще позволи единна правна рамка и единни действия на правоохранителните и правораздавателните органи в ЕС, в това число да се прецени необходимостта от нова правна рамка и възможности за действие за Фронтекс и Европол .

В заключение г-н Румен Петков подчерта актуалността на изложения проблем, както и за това, че мнението на експертите трябва да бъде чуто и взето под внимание, особено когато се касае за все по-нарастваща тенденция за обособяване на зони с концентрация на бежанци,  без достатъчно яснота за тяхното бъдеще и техния правен статут.

Чистата фактология и статистика само подчертават правилността на общото становище, че всички държавни и обществени организации трябва да имат бързи и адекватни действия, които да ускорят решаването на този международен проблем. Защото той няма локален или териториален характер - той засяга все повече държави, независимо от спецификата на прилаганите местни закони. Демократичната политиката на Обединена Европа, спазването на принципите на Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Организацията на обединените нации, позицията на всяка засегната от бежанската вълна и миграционния натиск държава, се основават преди всичко върху „спазването на основните права и свободи, които притежават всички хора, независимо от тяхното гражданство, пол, национален или етнически произход, раса, религия, език или друг статус".

Но от друга страна ние сме свидетели на невъзможността този проблем да бъде правилно, своевременно и контролирано решен, без да бъде предпоставка за още по-значителни сътресения или правонарушения върху други територии или държави. Деликатността в преодоляването на кризата е въпрос на бърза и работеща комуникация; на разработване на адекватни правни норми, съотнесени и към трансграничния миграционен проблем, и към засегнатите държави; въпрос на добра и ползотворна дипломация.

Работата на неправителствените организации, какъвто е МИСС, винаги е била насочена към съдействие за разрешаването на проблеми с обществено значим характер, като бе подчертано, че Международните неправителствени организации (МНО), като МИСС, биха могли да бъдат добри посланици и координатори на международни мероприятия, както и да предоставят своята експертна помощ на международни правителствени и полицейски институции, използвайки контактите си по целия свят.