Новини и събития

Официална среща на членове на МИСС с представители на парламента на Унгария, 16 април 2015 г., Будапеща, Унгария

На 16 април 2015 г. (четвъртък), от 15:00 часа, бе проведена официална среща между представители на МИСС  и членове на парламента на Унгария. От страна на Института в срещата взеха участие: г-н Румен Петков - председател на Общото събрание, г-н Родолфо Пейков - Италия, член на Консултативния съвет; д-р Ели Кармон - Израел и г-н Драгутин Мате - членове на Общото събрание; г-н Горан Йонов - председател на управителния съвет.

Любезни домакини на срещата бяха д-р Золт Молнар - председател на Комисията по Национална сигурност и д-р Вас Имре - зам. председател на Комисията по въпросите на правосъдието.

В своето встъпително слово д-р Молнар подчерта, че приветства дискусиите върху проблемите, касаещи националната сигурност, каквито в частност са трафикът на хора, преминаването на границите на държавата и засилващия се натиск от мигрантски потоци към територията на Унгария. Всеки споделен международен опит или мнение за разрешаване на този проблем и е изключително ценен в стремежа за преодоляване на все по-нарастващата кризисна ситуация с бежанците и ясно определяне на техния статут и бъдеще.

От своя страна г-н Петков благодари за възможността за обмяна на информация и изрази категорично становище относно полезността на подобни форуми. Още повече, че срещата се предхожда от друг формат - кръгла маса, посветена на темата „Бежанската вълна и миграционния процес в Европа", проведена под патронажа на министъра на вътрешните работи и член на МИСС - д-р Шандор Пинтер. Към срещата бе проявен и сериозен журналистически интерес.

Г-н Драгутин Мате направи кратка ретроспекция на събитието, като акцентира върху направените изводи относно необходимостта от ревизия и разумно изразходване на огромните финансови средства, инвестирани с цел превенция и преодоляване на бежанския и миграционен проблем и пренасочването им към по-целесъобразни мероприятия, каквито са стабилизиране на кризисните зони, създаване на предпоставки за нови работни места и индустриализация на държавите с произход на бежански потоци.

Явлението „бежанска вълна" е съпътствано неминуемо с други опасни тенденции: внедряване на терористични групи и липсата на адекватен контрол върху появата им на територията на която е и да е държава, както и „изпирането на пари" чрез пласиране на оръжия,  трафик на хора и наркотици, и др. Г-н Мате отбеляза изключително тревожната тенденция за увеличаването на бежанския поток за първите три месеца на 2015 г. с 45% , правейки съпоставка с предходната година. Основният контингент е предимно от Сирия, Афганистан, Ирак, а в частност за унгарската граница - това е миграционният натиск от Косово.

В дискусията се включиха г-н Кармон и г-н Пейков, които подчертаха възможността за превръщането им в предпоставка за по-добра международна превенция и по-ясна и конкретна политическа обвързаност, тъй като решенията на всяка държава се взимат от съответния парламент, чрез създаването на специални законодателни мерки и инициативи.

От унгарска страна бе споделено, че в тази насока се работи изключително успешно. Изхождайки от геополитическото разположение на държавата, независимо от политическото разграничение между състава на участващите в правителството партии, те са абсолютно единни по отношение на общия проблем - справянето с миграционния натиск и бежанските потоци през територията на Унгария като транзитна държава. Създадени са строги правила, чиито контрол е делегиран на комисии към парламента и структури в министерството на вътрешните работи. За съжаление тези условия не са релевантни към условията и правните норми в другите европейски държави, тъй като липсва обща законодателна рамка и правоприлагане, а това затруднява ефективното вземане на мерки за преодоляване на проблема.

Изказано бе общо мнение, че в Европа закъсняваме с реакцията за бърза и адекватна оценка на застрашително нарастващия миграционен проблем и това трябва да се превърне в една водещите каузи за ползотворно сътрудничество. Необходимо е категорично становище  за приемане на обща нормативна рамка по отношение на статута и бъдещата определеност на бежанците. Трябва да се обърне сериозно внимание върху засиления контрол и проверка при преминаването или отсядането им, с цел осигуряване на превенция по отношение на възможни радикални или терористични елементи между тях, а това би могло да се осъществи чрез изграждане на обща база данни от всички засегнати от бежанската вълна държави. Трябва да се предприемат спешни мерки за оценка на различните възможности за ограничаване на движението на бежанските потоци в Шенгенското пространство и страните от Европейския съюз. Все по-ясна е потребността от подготовка и изработване на обща стратегия да управление на миграционния натиск, което ще позволи изготвянето на единна правна рамка и единни действия на правоохранителните и правораздавателните органи в ЕС, в това число и нова правна рамка и възможности за действие за Фронтекс и Европол .

В заключение г-н Румен Петков благодари за възможността да бъде споделено мнението на неправителствения сектор, в лицето на експертите от МИСС, както и за полезната обмяна на информация и опит между участниците в разговора. Той заяви, че обичайна практика на Института е предоставяне на експертни оценки, анализи и доклади от подобни проведени форуми в синтезиран вид, с цел експертна помощ на международни правителствени и полицейски организации.