Новини и събития

Годишно отчетно – изборно събрание на Международния институт за сигурност и сътрудничество, Будапеща, Унгария

    В Будапеща, Унгария, бе проведено годишното общо събрание на Международния институт за сигурност и сътрудничество. Събранието е отчетно-изборно за организацията и бе проведено по предложения и предварително обявен дневен ред. Численият състав на Общото събрание на Института наброява 14 (четиринадесет) членове - 13 физически лица и 1 юридическо лице. За председателстващ събранието бе избран г-н Румен Петков, който в встъпителното си слово направи кратък анализ на дейността на МИСС за изтеклия отчетен период и представи доклада на Управителния съвет за дейността на сдружението за 2017/2018 година. Документите бяха приети единодушно от присъстващите на заседанието и бе взето решение за публикуването им на страницата на Института.

    Новият състав на Управителния съвет на МИСС се представлява от проф. Светла Тошкова, проф. Камен Пенков, адв. Любомир Михайловски, ген. Валентин Петров, Драгутин Мате. За председател на УС бе избрана проф. Светла Тошкова, проф. Камен Пенков бе преизбран за Изпълнителен директор на сдружението, а за председател на Общото събрание на МИСС - г-н Румен Петков.

   Г-н Петков представи  проект на работна програма за дейността на сдружението за периода 2018/2019 г. Един от основните акценти в бъдещата дейност на Института са свързани с подготовка на анализи и организиране на дискусионни форуми за процесите, водещи до увеличаване на производство на наркотици и тревожните промени на пазара на незаконни опиоиди - вещества, които продължават да се свързват с високи равнища на заболеваемост и смъртност в Европа и с общото нарастване на броя на смъртните случаи в резултат на свръхдози. Тъй като явлението „наркотици" продължава неконтролируемо да се разраства, бе отбелязана и необходимостта да се предприемат устойчиви действията в Европа чрез рамката за съгласувани дейности, заложена в Европейската стратегия в областта на наркотиците за периода 2013-2020 г. Бе направена препратка към новия план за действие на Европейската комисия в областта на наркотиците за периода 2017-2020 г., който е обсъден от Европейския парламент.

    Друг съществен елемент в дейността на МИСС е продължаващия анализ и наблюдение на  Европейската архитектура за сигурност след БРЕКЗИТ, особено в частта проследяване и равносметка на състоянието на Шенгенското пространство след десетата година от последното му разширяване, състоянието и проблемите на Балканските държави от политическа и геостратегическа гледна точка по време на Европейското председателство на България (2018 г.) и Румъния (2019 г.).

   По време на дискусията бе обърнато сериозно внимание и върху темата за възможностите и реализацията на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. В нея са обединени усилията на заинтересованите държави, предоставяйки им средство за изграждането на регион на сигурност, благоденствие и справедливост за сто и петнадесет милиона граждани, живеещи в него. Бе посочено, че процесите на миграция, изменението на климата и опазването на околната среда, съхранение на биоразнообразието, защитата на културното наследство и най-вече опазването на сигурността в региона са особено съществени фактори за интензивно въздействие, поради чувствителността му към различни точки от политическо и географско естество. Направена бе констатация, че предизвикателствата, свързани с икономическите различия и недостатъчните инвестиции в инфраструктура и наследството преди 1990 година е необходимо да бъдат преодолени в интерес на сигурността на страните в региона.

    Като допълнителни решения присъстващите гласуваха намерението си да представят в международен мащаб и пред българските институции представените на предварително проведената кръгла маса презентации и доклади с акценти върху Европейската сигурност след Брекзит, миграцията, трафика на наркотици и заплахата за Европа от чуждестранни бойци. Участниците в заседанието не възразяват информацията да бъде широко дискутирана и представена по подходящ начин пред заинтересовани експертни среди.

    В заключение работната програма за дейността на МИСС за следващия период бе обсъдена, допълнена и единодушно приета, с указание да бъде публикувана на интернет - страницата на МИСС.


1680, София, България
ул. "Пирин" 50
Сграда Скорпио, ет. 8
Телефон: +359 2 892 25 75 
Факс: +359 2 892 25 77
E-mail: office@InISC.eu