Новини и събития

Презентиране на Института пред чуждестранни посолства, акредитирани в Република България

В рамките на презентирането на Иститута, г-н Румен Петков проведе срещи с редица чуждестранни посолства, акредитирани в Република България. Той се срещна последователно с посланиците на кралство Норвегия - г-жа Тoве Скарстейн, на Германия - г-н Михаел Гайер, на кралство Холандия - г-н Вилен ван Ее и със заместник-посланика на САЩ в София - г-н Алекзандър Караянис.

По време на срещите г-н Петков запозна чуждестранните представители с целите на Института, планираните дейности, средствата с които ще постигне тези цели, както и бъдещите органи на Института.

Г-н Петков информира също, че се планира основната тема за следващата  календарна година (2009), да бъде борбата с трафика на хора с акцент борбата с трафика на жени и деца с оглед сексуална експлоатация.

По време на всичките срещи чуждите дипломати изразиха категоричната си подкрепа за създаването на института, оцениха проекта като навременен и изказаха готовността си да окажат необходимата експертна, логистична и друга подкрепа за реализирането на идеята. Оцениха положително и избора на основна тема за 2009 г., като отбелязаха нейната актуалност и остротата на проблема.

По време на срещата с г-жа Тoве Скарстейн - извънреден и пълномощен посланник на кралство Норвегия в Република България беше обсъдена темата за създаването на Института.

По втория въпрос - създаване на Международния  институт за сигурност и сътрудничество, г-жа Тoве Скарстейн изказа подкрепа и обеща пълно съдействие. Поиска допълнителна информация, която впоследствие й беше предоставена (Устава на Института, Списъка на учредителите и кратка презентация - на английски език).

По време на срещите си с посланиците в Република България на Германия - г-н Михаел Гайер и на кралство Холандия - г-н Вилен ван Ее, г-н Петков получи категорична подкрепа на идеята за създаването на Института, както и уверение за оказване от тяхна страна на всеобхватна помощ за реализиране целите на проекта. И двамата посланици изказаха увереността си, че Института ще заработи в най-кратки срокове и ще доведе до полезни и навременни резултати.

По време на срещата на г-н Петков с г-н Алекзандър Караянис - заместник посланник на САЩ в Република България, американския дипломат приветства идеята, като подчерта важността на сътрудничеството между страните в региона не само в правителствен, но и в граждански формат. Отбеляза, че идеята за създаване на Института е впечатлчваща и оцени проектосъстава на учредителите като много подходящ. Попита планирано ли е включването в проекта на Албания, на което г-н Петков отговори положително, както и по отношение включването на Сърбия и Черна Гора. Американският дипломат използва случая да препотвърди високата оценка на американската администрация към българската позиция по отнощение легализирането на проституцията, като отбеляза, че по техни оценки легализирането ще увеличи трафика на жени и деца с цел сексуална екплоатация, респективно допълнително ще генерира престъпност. В този контекст г-н Караянис приветства избора на основната тема, върху която ще концентрира дейността си Инситута през 2009г. Г-н Караянис също така подчерта ролята, която Инситутът би могъл да изиграе за укрепването и върховенството на закона.