Новини и събития

Годишно общо събрание на МИСС, 15 юни 2010 г., УНСС, София

На 15 юни 2010 г. в Голямата конферентна зала на УНСС в София се проведе годишното Общо събрание на МИСС. В него взеха участие по-голяма част от експертите, членуващи в структурата му. По уважителни причини от форума отсъствуваха г-н Шандор Пинтер, който наскоро бе назначен на поста министър на вътрешните работи на Република Унгария, г-н Абдулкадир Аксу от Турция, г-н Любомир Михайловски от Македония и г-н Александър Торшин от Русия, поради неотложни служебни ангажименти. Събранието имаше необходимия кворум за вземане на решения и протече съгласно предварително обявения в Държавен вестник дневен ред. Изчетен и приет с пълно мнозинство бе годишния отчет и доклад за дейността на организацията, предложен от Управителния съвет на института (вижте доклада тук).

Общото събрание прие програма за дейността си през предстоящата година. В нея е направен акцент върху две основни теми: „Проблеми на енергийната сигурност" и „Влизането на България в Шенгенското пространство" (за повече информация - тук).

По време на заседанието бе направена презентация на някои от докладите, изнесени по повод на кръглата маса под надслов „Наркотици и тероризъм: световна заплаха", проведена в Москва в периода 9-10 декември 2009 г. Въз основа на събраните материали от форума, МИСС издаде своето второ печатно произведение - сборник от анализи и доклади със същото заглавие. Изданието е на три езика - английски, руски и български и ще бъде презентирано в Брюксел на 29 юни 2010 г. пред представители на Европейската комисия, посланици и др.

На общото събрание на МИСС бяха поканени представители на българските медии, които отразиха събтието. С техните материали можете да се запознаете тук, тук, тук и тук.