Новини и събития

Участие в кръгла маса по повод обсъждане на Проекта на Стратегия за национална сигурност на Република България, 23 юни 2010 г.

На 23 юни 2010 г.  в Интер Експо Център в София бе проведена организираната от Асоциацията на полицейските началници дискусия относно обсъждане проекта на Стратегия за национална сигурност на Република България, публикуван на сайта на Министерски съвет (виж тук). 

Г-н Камен Пенков - изпълнителен директор на МЕЖДУНАРОДНИЯ ИНСТИТУТ ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО (МИСС) взе участие във форума, на който бяха поканени представители на неправителствени организации, зам.-министър председателя и министър на вътрешните работи, главния прокурор, представители на държавни институции, министерства и ведомства, работещи в областта на сигурността и вътрешния ред и др.

Г-н Пенков представи в експозе гледната точка на института, предоставяйки пълен анализ, изработен по този повод от консултативна група експерти към МИСС. Анализът е следствие от обстойно запознаване с проекта на Стратегията, предложен от създадената със заповед на министър председателя на Република България междуведомствена работна група.

В официалното становище на МИСС се отбелязва, че идеите и препоръките са ръководени от основните задачи, залегнали в устава на организацията ни, обединяващи усилията на членуващите експерти за постигане на обществено полезни и социално значими цели като: съдействие за укрепване на международната и регионалната сигурност, допринасяне за утвърждаване на ефективно регионално сътрудничество в областта на противодействието на трансграничната престъпност и тероризма, енергийната сигурност, опазването на околната среда, миграционните процеси, съдействие за развитието на сътрудничеството в областта на международната сигурност на различни равнища и различни области от обществения живот.

В този контекст МИСС изразява готовността си да бъде полезен чрез експертни становища и разработки  и чрез участия в мероприятия, посветени на редица чувствителни за нашето съвремие и общество сфери, както и в конкретни проекти, какъвто безспорно е разглеждания Проект на Стратегия за национална сигурност на Република България.

Като правило дейността на Института, която е част от работата на неправителствения сектор в България, е подчинена на стремежа да бъдем изразител на общественото мнение по ключови проблеми, касаещи бъдещото развитие и сигурността в държавата, да бъдем своеобразен мост между  резултата от дейността на институциите и потребностите и сензитивността на гражданското общество.

В заключение г-н Пенков подчерта още веднъж желанието  и възможността на МИСС за участие в бъдещи мероприятия и дискусии, посветени на проблемите на сигурността и в частност на разработването на стратегията за национална сигурност на Република България като „документ, който ще въведе ред в сектора и който има за цел: гарантиране на човешките ценности и готовност на цялата система да реагира адекватно".  

За повече информация прочетете тук и тук.