Новини и събития

Годишно общо събрание на МИСС, 15 юни 2011, УНСС, София

На 15 юли 2011 г., с любезното домакинство на УНСС, бе проведено заседание на членове на Общото събрание на Международен институт за сигурност и сътрудничество. Събитието бе председателствано от г-н Румен Петков. В мероприятието взеха участие следните членове на Института:

1.       Родолфо Пейков - Италия, член на Консултативния съвет;

2.      Драгутин Мате - Словения, член на Общото събрание;

3.      проф. д-р Светла Тошкова - член на Управителния съвет;

4.      Румен Петков - председател на Общото събрание;

5.      доц. д-р Камен Пенков изпълнителен директор;

6.      проф. д-р Румен Марков -председател на УС;

7.      Горан Йонов - член на Управителния съвет;

8.      Валентин Петров - член на Консултативния съвет

9.      д-р Димитър Събев - член на Общото събрание;

10. доц. д-р Димитър Димитров - представляващ катедра «Национална и регионална сигурност» и Центъра за стратегически изследвания в отбраната и сигурността (ЦСИОС) на УНСС- юридически член на общото събрание на МИСС.

В хода на събитието, след като бе представен годишния отчет за дейността на УС през изминалия период, бяха предложени за дискусия няколко основни теми, касаещи дейността и бъдещите планове за развитие на Сдружението. Концентрирайки своето внимание върху актуални проблеми за съвременното общество, които са тясно обвързани с тематиката на Института, присъстващите гости обсъдиха работна програма на сдружението за 2011/2012 г.

Първоначално предложения проект бе обогатен, като членовете на МИСС аргументирано добавиха и свои акценти, които единодушно бяха одобрени след направената дискусия. Окончателната визия за работната програма представлява компилация от планирани кръгли маси, подготовка на експертни и аналитични продукти, международни участия и др. мероприятия, за чиято реализация всички членове на Международния институт изразиха своята готовност за съдействие и работа.

Във встъпителните си думи г-н Петков сподели информация от проведени разговори с г-н Пинтер (Унгария) и г-н Торшин (Русия) - членове на МИСС, които от позицията си на ключови политически и социални фигури в своите държави, са изразили готовност за съдействие по реализацията на съвместни мероприятия с Института към края на календарната 2011 г. Събитията биха продължили традицията на Сдружението в двете държави да провежда кръгли маси, посветени на световни актуални проблеми в областта на трафика на хора, борбата с наркотиците и контрабандата.

Г-н Родолфо Пейков взе отношение по направеното предложение от г-н Торшин, изразявайки готовността си в подготовката на разширен и актуализиран експертен материал в две направления: „Световни тенденции в трафика на наркотици" и „Афганистан - световната грижа". Той подчерта, че би могъл да се ангажира и с набавянето на допълнителна информация в тази сфера, в случай на конкретизиране на тема за предстоящата кръгла маса.

Г-н Димитър Събев също направи няколко конкретни предложения към работния календар на МИСС. Най-общо презентираните от него теми могат да се обобщят като:

- проблеми на енергийната сигурност на България като геостратегически център за енергопреносните трасета между Европа и Азия и възможностите на политиката на нашата страна максимално да се възползва от тази своя ключова  позиция;

- възможностите за българската външна политика за прагматично „оттъргуване" на съществуващи двустранни проблеми в хода на присъединяване на съседни балкански страни към ЕС - тема, свързана със сигурността и сътрудничеството на страните от Черноморския басейн и „Западни балкани"

- въпросите за мултикултурната и мултирелигиозна политика на Балканите и Европа в настоящия момент и перспективите в това направление на фона на емигрантска инвазия от ислямските страни - горчивия опит на големи европейски държави (Англия, Франция, Германия и др.) по тези проблеми;

г-н Румен Петков допълни, че е получил уверение за подкрепа от различни български институции в случай на инициатива от страна на МИСС за реализация на мероприятия, посветени на проблема с контрабандните стоки в България и като цяло - в Европейската общност. Темата е изключително актуална, особено след статистическия доклад по поръчка на големи тютюневи концерни, от който стават ясни огромните темпове на нарастване и търговия с контрабандна стока.

Г-н Мате (Словения) апелира за това, МИСС да намери възможност за регистрация в специалните регистри за неправителствени организации в ЕС. Така със сигурност ще бъдат увеличени шансовете на Института за участие в програми и проекти, които са в сферата на дейността му и които могат да допринесат за финансова му стабилизация. От позицията на своя опит, г-н Мате смята, че тази част от дейността ще повиши авторитета на организацията и това ще отвори нови възможности за по-широк спектър от ангажименти.

На второ място г-н Мате посочи възможността да бъдат планирани цикъл от открити лекции, в които изрази готовност да се включи активно и да сподели своя богат опит. Особено чувствителна за България на този етап е темата на присъединяването към Шенгенското пространство, което гарантира интерес към подобни дискусии в студентските и академични среди, като може да се помисли и за по-широка аудитория.

Г-н Горан Йонов горещо подкрепи идеята на г-н Мате, подчертавайки, че именно деликатността на този проблем го прави потребен за широка дискусия, защото това е проблем от национален характер и касае всеки член на нашето общество. Актуалността му произтича от факта, че до броени дни се очаква доклада на Европейската комисия, а през септември ще бъде очертана времевата рамка на същинското присъединяване, неговият вид и характеристика. Точно тогава е най- подходящият момент да се говори и обсъжда темата, което съвпада и с началото на учебната година. В това начинание най-удачно би могло да бъде любезното съдействие на УНСС, разчитайки на членството му в МИСС.

Като приоритетни дейности за 2011/2012 г. също бяха отбелязани и инициативите за:

1.      Провеждане на Черноморски форум за сигурност и сътрудничество (уточняване на теми, кръг от участници и др. организационно - технически мероприятия);

2.      «Тероризъм и наркотици - борбата с тях» - кооперация на Европейския съюз с ключови държави като Русия, Турция, Казахстан, Узбекистан и др.;

За съпътстващи дейности в работата на МИСС за 2011/2012 г. бяха уточнени:

1. Сформиране на  работни групи, консултативни комитети и привличане на специалисти и експерти по решение на Управителния съвет, които да подпомагат дейността на сдружението, с оглед  участието на сдружението в конкретни проекти и дейности;

2. Презентация на института чрез представяне на аналитични продукти пред местни и международни държавни институции;

3. Иницииране на работни срещи, семинари и кръгли маси с участие на международни и български експерти и учредители на МИСС, както и всички останали дейности на института, съобразно заложените в Устава му задължения.

Г-н Петков внесе уточнение, че би могло да се разчита на компетентното съдействие от страна на български представители в ЕК.

Присъстващите единодушно подкрепиха тези инициативи.

Г-н Петков благодари на участниците и пожела успешна съвместна дейност през предстоящия работен период за постигане на целите на сдружението, с което заседанието бе закрито.