Новини и събития

Международна научна конференция, Университет за национално и световно стопанство, 30-31 май 2012, София

   Под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев на 30-31 май, в УНСС, голяма конферентна зала, ръководството на катедра  "Публична администрация и регионално развитие" към факултет "Управление и администрация" организира и проведе международна научна конференция на тема: "Регионалното развитие в България: тенденции и пeрспективи". По този повод покана за участие получи председателя на МИСС г-н Петков. Той изнесе доклад на тема: "Правова държава, защита на граници и борба с полицейското насилие".

   Г-н Петков, който е и зам.-председател на парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление, подчерта високия престиж на УНСС и насочи вниманието към четири значими аспекта - оценката на бизнес средата, демографското състояние, обезлюдяването и процесите на децентрализацията.  Той призова студентите да запазят младостта, енергията и красотата си в България.

   Научната конференция имаше за цел да представи експертни оценки и изследвания в следните направления:

  • Открояване на проблемите на регионалното развитие с дългосрочно значение и изследователските направления в областта на науката за публичното управление;
  • Разкриване на възможности за приложение на съвременни методи за управление и развитие в регионалната наука и практика;
  • Развитие на сътрудничеството в областта на регионалното развитие с университети от европейските страни.

Тематични направления на форума бяха разпределени в три модула:

  - Териториално развитие и сближаване: Социално-икономическо състояние на районите за планиране; устройство на националната територия; развитие на инфраструктурните коридори; инвестиционни решения;

   - Публично управление и локална администрация: Институции на Европейския съюз; централни държавни институции; регионална администрация и управление; местни органи на властта; социална политика;

   -  Икономически и социални механизми за подпомагане на регионалното развитие: Насърчаване на развитието на общинския кредитен пазар; публично-частно партньорство за финансиране на регионални проекти; разширяване на приходната база на общините; разработване на инструменти за насърчаване на развитието на общинския кредитен пазар; конвергенция, конкурентоспособност и териториално сътрудничество.

   Гости на конференцията бяха Министърът на икономиката, енергетиката и туризма, декана на факултета „Управление и администрация", ръководители на катедри от УНСС, председателя на Сдружението на общините в България, преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски", Тракийския университет и др.

   Поздравителни адреси бяха получени от министъра на регионалното развитие и благоустройство, министъра по управление на средствата от ЕС, от председателя на Комисията по регионална политика и местно самоуправление и др.

   В конференцията с над 50 доклада участват преподаватели, докторанти и студенти, както и 5 чуждестранни учени.

   Почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов се спря на трудностите, пред които е изправен българският бизнес: 600 лицензионни, разрешителни и съгласувателни режими на централно ниво, които заедно с тези на общините достигат 3700. И направи сравнение с ЕС, където те са 60, а в САЩ - от 12 до 15 в различните щати. "Бизнесът не може да бъде ефективен, ако не му си даде самостоятелна стопанска власт и не се създадат облекчени условия за функциониране" - подчерта той.

   На конференцията се роди идеята студентите да създадат алумни асоциация на катедрата „Публична администрация и регионално развитие".

   Оценката за проведеното мероприятие бе изключително висока. Подробности за всички участници и доклади могат да се проследят на сайта на УНСС, раздел "Събития".